Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'hạ sách' trong từ điển Lạc Việt
http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/h%E1%BA%A1+s%C3%A1ch.html
2019-05-02 12:16:10 86
Định nghĩa của từ 'hạ sách' trong từ điển Lạc Việt. ... lililove; 19/04/2019 14:40:02; cho em hỏi tim tường (thuật ngữ xây dựng) tiếng anh là gì ạ? ... Worse solution, worse course of action. Từ điển Việt - Việt. hạ sách ... đó chỉ là hạ sách tạm thời.