Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'độc hại' trong từ điển Lạc Việt
http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/%C4%91%E1%BB%99c+h%E1%BA%A1i.html
2019-05-03 10:08:06 121
Định nghĩa của từ 'độc hại' trong từ điển Lạc Việt. ... 09/04/2019 16:07:44; giúp mình "mỏm trâm trụ " trong y học tiếng anh là gì thế mn? ... Đóng tất cả. Kết quả từ 2 từ điển. Từ điển Việt - Anh. độc hại. [độc hại] ... hoá chất độc hại; khí độc hại.