Nghĩa của từ Spot - Từ điển Anh - Việt
http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Spot
2019-04-27 16:42:32 75
he has got a good spot with that firm hắn vớ được chỗ bở ở hãng đó to hit the hight spot ... (quảng cáo...) Chuyên ngành. Cơ khí & công ...