Nghĩa của từ Panô - Từ điển Việt - Anh - Tra từ
http://tratu.soha.vn/dict/vn_en/Pan%C3%B4
2019-04-27 17:14:26 148
Nghĩa của từ Panô - Từ điển Việt - Anh: board, panel, ... panô quan sát được: vision panel: panô quảng cáo: advertising panel: panô trang trí: ornamental panel.