Nghĩa của từ Hạ sách - Từ điển Việt - Việt - Tra từ - Soha
http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/H%E1%BA%A1_s%C3%A1ch
2019-05-02 12:16:10 89
phương kế được coi là không hay nhất trong các phương kế; đối lập với thượng sách.