Nghĩa của từ Teflon tape - Từ điển Anh - Việt - Tra từ - Soha
http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Teflon_tape
2019-05-03 19:52:04 127
Nghĩa của từ Teflon tape - Từ điển Anh - Việt: băng tan, băng keo non.