Nghĩa của từ Construction - Từ điển Anh - Việt - Tra từ - Soha
http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Construction
2019-04-13 20:46:11 135
'''kən'strʌkʃn'''/ , Sự xây dựng, Vật được xây dựng, (ngôn ngữ học) cách đặt câu; cấu trúc câu, Sự giải thích, (toán học) sự vẽ hình, sự dựng hình, ( định ngữ) ...