Boxet Sách Tâm Lý Học Trong Nháy Mắt - Tri Thức Trẻ Books
https://trithuctrebooks.com/mua/tam-ly-hoc/boxet-sach-tam-ly-hoc-trong-nhay-mat/
2020-06-09 06:00:05 60
Boxet Sách Tâm Lý Học Trong Nháy Mắt. Tâm Lý Học Trong Nháy Mắt là series sách giới thiệu chung về Tâm lý học. Thay bằng việc học thuộc lòng, “vò đầu bứt tai” với mớ lý thuyết và từ chuyên môn, cuốn sách giúp bạn tìm hiểu, ghi nhớ và áp dụng chúng một cách dễ dàng và thú vị.