18 cơ quan bảo vệ quyền của trẻ em của Việt Nam - Trí Thức VN
https://trithucvn.net/tin-tuc-vn/18-co-quan-bao-ve-quyen-cua-tre-em.html
2019-05-13 10:06:02 110
4 Tháng 4 2019 ... Theo Luật Trẻ em 2016 và Quyết định số 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam có 18 cơ quan, tổ chức, nhóm tổ chức có chức năng ...