Hoàn thiện các chính sách, pháp luật về Bảo vệ môi trường ở Việt ...
http://ttbd.gov.vn/Home/Default.aspx?portalid=52&tabid=108&catid=515&distid=3454
2019-05-13 17:42:08 198
13 Tháng Năm 2014 ... Sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 có hiệu lực thi hành, hàng loạt các văn bản dưới ... và một loạt các Tiêu chuẩn Việt Nam được ra đời. ... Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ... Sự phối hợp với bộ chủ quản là Bộ Tài nguyên & Môi trường sẽ như thế nào…