Phòng Tài Chính Kế Toán - Trung tâm y tế huyện Phong Điền
http://ttytphongdien.com/trang-phong-ban/phong-tai-chinh-ke-toan/
2019-05-05 07:38:12 108
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC: II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: a) Chức năng: Phòng Tài chính- Kế toán của Trung tâm Y tế là ...