Công ty tnhh là gi - Việt Luật
https://tuvanvietluat.com/tu-van-thanh-lap-cong-ty/cong-ty-tnhh-la-gi
2019-04-16 10:26:15 136
Thành viên công ty TNHH chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp: