Sinh viên khoa Thư viện - Trường Đại học Khoa học Xã ...
https://tuyensinh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=bbf2380a-5978-412d-a204-3fdb874f07e3
2019-04-17 13:54:04 105
Chương trình đào tạo bậc đại học chuyên ngành Thư viện - Thông tin là 119 tín chỉ, chuyên ngành Quản trị thông tin là 125 tín chỉ trong thời gian từ 3.5 đến 4 năm, có sự cân đối hợp lý giữa kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành.