Khoa Công nghệ Thông tin - tuyensinh.uet.vnu.edu.vn
https://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn/category/nganh-theo-khoa/khoa-cong-nghe-thong-tin/
2019-04-17 04:02:29 165
Quá trình phát triển Ngày 11/2/1995, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ra quyết định thành lập Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (ĐHTHHN), sau này là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN).