Tổng quan ngành Khoa học Dữ liệu - tuyensinh.uit.edu.vn
https://tuyensinh.uit.edu.vn/tong-quan-nganh-khoa-hoc-du-lieu
2019-04-15 12:00:22 157
Khoa học dữ liệu (KHDL) là khoa học về việc quản trị và phân tích dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động.