NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG - (ENVIRONMENTAL SCIENCE ...
http://tuyensinh.vfu.edu.vn/huong-dan-thu-tuc?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3034073&_101_type=content&_101_urlTitle=nganh-khoa-hoc-moi-truong-environmental-
2019-04-16 00:20:07 222
28 Tháng 4 2017 ... Khoa học môi trường là ngành nghiên cứu nguồn gốc, các phản ứng, vận chuyển và chuyển hóa ... Cử nhân môi trường làm gì? ... Nghiên cứu những đặc điểm của các thành phần môi trường tự nhiên hoặc môi trường nhân ...