Share sách tài chính hành vi behavioral finance | U&Bank - Cộng ...
https://ub.com.vn/threads/share-sach-tai-chinh-hanh-vi-behavioral-finance.10522/
2019-05-05 08:14:02 280
27 Tháng 4 2019 ... Một lĩnh vực khá mới và thú vị. Đây là quyển tài chính hành vi, lý giải tài chính dưới góc độ tâm lý của nhà đầu tư, thị trường. Sách gồm 36 ...