Luật số 43/2009/QH12 của Quốc hội : LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
https://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=92339
2019-04-17 02:36:33 239
Giám sát việc thực hiện pháp luật về dân quân tự vệ. 1. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện pháp ...