Nợ công, Nợ quốc gia, Nợ chính phủ là gì? - Vay tín chấp Đà Nẵng...
https://vaytinchapdng.com/no-cong-no-quoc-gia-no-chinh-phu-la-gi/
2019-04-16 23:52:35 205
Nợ Quốc Gia là gì? Nợ quốc gia (nợ công hoặc nợ chính phủ) là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách.