Khóa học đấu thầu cơ bản - Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu ...
http://vdict.edu.vn/khoa-hoc-dau-thau_p1466.html
2019-04-29 07:02:45 78
Khóa học đấu thầu cơ bản, cấp Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa ... Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng -VDICT được Bộ Kế hoạch và ... chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (Các chuyên viên quản lý dự án, ...