hạ sách là gì?, nghĩa của từ hạ sách, Từ điển Việt - Pháp - vDict ...
https://vdict.info/tu-dien/318960/ha-sach.html
2019-05-02 12:16:10 87
hạ sách moyen à quoi on a recours faute de mieux; pis-aller ...