Nợ công là gì và Nợ công Việt Nam năm 2018 đang thế nào?
https://vfin.vn/no-cong-la-gi-va-no-cong-viet-nam-nam-2018-dang-the-nao/
2019-04-16 23:52:35 110
1. Nợ quốc gia là gì? Nợ quốc gia (national debt) là toàn bộ khoản nợ phải trả của một quốc gia, bao gồm hai bộ phận là nợ của Nhà nước và nợ của tư nhân (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân).