KHOA HỌC MÁY TÍNH LÀ GÌ? Khoa học máy... - Ngành Khoa học máy...
https://vi-vn.facebook.com/ictu.khmt/posts/143707885815486
2019-04-15 03:42:10 96
Danh từ Khoa học máy tính xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1959 trên tạp chí Communications of the ACM (Đây là một tạp chí xuất bản hàng tháng của Hiệp hội máy tính của Mỹ). Ngày nay, Khoa học máy tính được xem là ngành khoa học nền tảng cho các ngành khác trong lĩnh vực Công ...