"Xin chữ" và "Cho chữ" đã trở thành một... - Language Link ...
https://vi-vn.facebook.com/LanguageLink/posts/xin-ch%E1%BB%AF-v%C3%A0-cho-ch%E1%BB%AF-%C4%91%C3%A3-tr%E1%BB%9F-th%C3%A0nh-m%E1%BB%99t-n%C3%A9t-v%C4%83n-h%C3%B3a-%C4%91%E1%BA%B9p-m%E1%BB%97i-khi-t%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BA%BFn-xu%C3%A2n-v%E1%BB%81-v%E1%BB%9Bi
2019-04-20 11:38:09 122
Language Link Academic - Tiếng Anh chuyên tích hợp ... thống này có thể tham gia "Triển lãm thư pháp và Hội cho chữ đầu Xuân" tại khu vực hồ Văn, Văn Miếu ...