Làm thế nào để đổi số điện thoại đăng kí ... - Facebook
https://vi-vn.facebook.com/help/community/question/?id=1383757481844254
2019-04-17 13:56:06 84
Làm cách nào để đăng nhập bằng điện thoại nếu tôi quên mật k... Facebook sử dụng số điện thoại di động của tôi như thế nào? Làm cách nào để thêm hoặc gỡ số điện thoại di động khỏi tài... Làm cách nào để đăng xuất khỏi tài khoản di động của tôi nếu...