Y Học Dự Phòng - #yhdp 4. Tôi 25 tuổi, là một tân bác sĩ y ...
https://vi-vn.facebook.com/yhdpvn/posts/yhdp-4t%C3%B4i-25-tu%E1%BB%95i-l%C3%A0-m%E1%BB%99t-t%C3%A2n-b%C3%A1c-s%C4%A9-y-h%E1%BB%8Dc-d%E1%BB%B1-ph%C3%B2ngh%E1%BB%93i-c%E1%BA%A5p-3-l%C3%BAc-ch%E1%BB%8Dn-ng%C3%A0nh-y-%C4%91%E1%BB%83-/403712886425461/
2019-04-23 01:52:04 94
Chẳng là ông chú ấy cũng là bác sĩ yhdp ở đội y tế dự phòng huyện, vốn là một ... Chưa hết, người ta không cho tôi làm gì hay đúng ra là họ chẳng có việc gì ...