Công ty TNHH Cơ Khí Mạ Nhơn Trạch được... - Trang Tuyển dụng ...
https://vi-vn.facebook.com/tuyendungvavieclamkcn/posts/c%C3%B4ng-ty-tnhh-c%C6%A1-kh%C3%AD-m%E1%BA%A1-nh%C6%A1n-tr%E1%BA%A1ch-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-v%C3%A0o-th%C3%A1ng-012017-chuy%C3%AAn-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5/1135304756599559/
2019-04-24 01:48:03 72
Công ty TNHH Cơ Khí Mạ Nhơn Trạch được thành lập vào tháng 01/2017, chuyên sản xuất các sản ... Nếu nhân viên trên Sài Gòn sẽ được xe công ty đưa đón.