Làm cách nào để đăng nhập tài khoản Facebook của tôi? | Trung ...
https://vi-vn.facebook.com/help/185285184853471?helpref=topq
2019-04-24 22:38:03 214
Truy cập www.facebook.com. Ở trên cùng bên dưới phần Email hoặc điện thoại, hãy nhập một trong những mục sau: Email: Bạn có thể đăng nhập bằng bất kỳ ...