CÁC THỂ LOẠI SÁCH TRONG TIẾNG ANH... - Tiếng Anh Cho ...
https://vi-vn.facebook.com/tienganh.cho.nguoidilam/posts/-c%C3%A1c-th%E1%BB%83-lo%E1%BA%A1i-s%C3%A1ch-trong-ti%E1%BA%BFng-anh-1-science-fiction-sai%C9%99ns-fik%CA%83n-khoa-h%E1%BB%8Dc-vi%E1%BB%85n-/1111241282253039/
2019-04-29 05:50:19 206
Science fiction /'saiəns fikʃn/ : khoa học viễn tưởng 2. ... Tiếng Anh Cho Người Đi Làm cùng với May Dao và Be Nguyen. ... Comics /'kɒmɪk/: truyện tranh. 5.