Làm cách nào để thêm hoặc gỡ số điện thoại di động khỏi tài khoản ...
https://vi-vn.facebook.com/help/124895950923762?helpref=faq_content
2019-05-14 00:44:08 181
Bạn có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa số điện thoại di động cho tài khoản ... Làm cách nào để thêm hoặc gỡ số điện thoại di động khỏi tài khoản Facebook của tôi? ... Cách thêm số điện thoại di động mới vào tài khoản của bạn hoặc thay đổi số: ... Làm cách nào để quản lý việc tải lên danh bạ bằng Ứng dụng Facebook?