Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh...
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Trường_Đại_học_Quốc_tế,_Đại_học_Quốc_gia_Thành_phố_Hồ_Chí_Minh
2019-04-16 23:34:16 107
Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (tên tiếng Anh: Vietnam National University Ho Chi Minh City - International University) là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003.