Nguồn máy tính – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ngu%E1%BB%93n_m%C3%A1y_t%C3%ADnh
2019-05-04 19:06:02 100
Nguồn máy tính (tiếng Anh: ... Nguồn máy tính là loại ... vì vậy ở những nguồn máy tính cao cấp, ngoài 6 chân cơ bản thì còn ...