Xây dựng – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Xây_dựng
2019-04-11 10:56:45 220
Các hoạt động xây dựng phải tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn xây dựng của nước ngoài, thì phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng.