Bộ Công an (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%B4ng_an_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
2019-04-16 09:26:14 276
Bộ Công an trực thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà .... sản Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định gồm một số .... Hội nghị những người đứng đầu Cơ quan An ninh Nội địa các nước ASEAN ...