Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ty_tr%C3%A1ch_nhi%E1%BB%87m_h%E1%BB%AFu_h%E1%BA%A1n_(LLC)
2019-04-16 10:26:15 118
Công ty trách nhiệm hữu hạn (tiếng Anh: limited liability company- viết tắt: LLC) là hình thức của một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân ở Hoa Kỳ. Đó là một ...