Lưu trữ dữ liệu – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u
2019-04-12 05:56:23 212
Lưu trữ dữ liệu máy tính hay thường gọi là lưu trữ hay bộ nhớ là khái niệm chỉ các cấu kiện máy tính, thiết bị và các phương tiện ghi/chứa dữ liệu cho phép lưu ...