Nợ – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%A3
2019-05-04 21:32:02 76
Trong trường hợp nợ tài sản thì nợ là một cách sử dụng sức mua trước khi kiếm ... thể sử dụng nợ như là một phần trong chiến lược tài chính tổng thể của mình.