Sở (tổ chức hành chính Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%9F_(t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam)
2019-05-04 14:50:13 96
Sở là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp ... Sở Nội vụ. 2. Sở Tư pháp. 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư. 4. Sở Tài chính. 5.