Tài chính cá nhân – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_ch%C3%ADnh_c%C3%A1_nh%C3%A2n
2019-05-04 21:32:29 216
Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc một gia đình ... nào cũng có những quyết định tài chính hợp lý và thị trường không nhất thiết phải tự .... Đạt được những mục đích này đòi hỏi phải dự kiến những gì họ sẽ chi phí, ...