Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới - Wiki
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_m%E1%BB%A5c_ti%C3%AAu_qu%E1%BB%91c_gia_v%E1%BB%81_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng_n%C3%B4ng_th%C3%B4n_m%E1%BB%9Bi
2019-05-07 08:44:02 270
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính ...