Khoa học tự nhiên – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
2019-04-14 14:20:12 352
Khoa học tự nhiên, hay Tự nhiên học, (tiếng Anh:Natural science) là một ... Các khoa học tự nhiên và ứng dụng lại được phân biệt với các ngành khoa học xã ...