Quốc gia – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
2019-04-14 07:26:14 240
Quốc gia là một khái niệm địa lý và chính trị, trừu tượng về tinh thần, tình cảm và pháp lý, để chỉ về một lãnh thổ có chủ quyền, một chính quyền và những con ...