Quốc gia dân tộc – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c
2019-04-14 21:28:19 179
Quốc gia dân tộc (tiếng Anh: Nation-state hay Country) là một quốc gia tồn tại ..... của các Volk không có bất cứ vai trò và địa vị gì trong một "quốc gia" như vậy.