Nhà khoa học – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_khoa_h%E1%BB%8Dc
2019-04-14 22:16:22 149
Nhà khoa học, theo nghĩa rộng, là người tham gia vào những hoạt động mang tính hệ thống nhằm thu được tri thức trong một lĩnh vực nào đó. Theo nghĩa hẹp ...