Kinh tế Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Vi%E1%BB%87t_Nam
2019-04-15 07:50:24 316
Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghÄ©a, phụ thuộc cao .... Đặc biệt, kinh tế Việt Nam Cộng hòa phát triển ở số âm trong giai đoạn ...