Khoa học nhận thức – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_học_nhận_thức
2019-04-16 01:16:05 58
Khoa học nhận thức (tiếng Anh: cognitive science) thường được định nghĩa là ngành nghiên cứu về bản chất của trí tuệ.Hầu như tất cả các giới thiệu chính thức về khoa học nhận thức nhấn mạnh rằng đây là một lĩnh vực nghiên cứu là kết hợp của nhiều ngành, trong đó tâm lý học, thần kinh học, ngôn ngữ ...