Ngày Quốc tế Phụ nữ – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngày_Quốc_tế_Phụ_nữ
2019-04-16 06:32:21 208
Trong Hội nghị Phụ nữ do Quốc tế thứ II (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức ngày 8 tháng 3 năm 1910, Chủ tịch Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để kỷ niệm những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới.