Đệ Nhất Quốc tế – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%87_Nh%E1%BA%A5t_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
2019-04-16 15:42:17 77
Đệ Nhất Quốc tế tên đầy đủ là Hội Liên hiệp Lao động Quốc tế, tiếng Anh The International ... 1 Nguồn gốc; 2 Hội nghị thành lập (London, 25–29 tháng 9 năm 1864); 3 Căng thẳng nội bộ; 4 Hội nghị ... Marx đã không nói gì trong cuộc hội nghị.