Nợ chính phủ – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nợ_chính_phủ
2019-04-16 23:52:35 223
Nợ chính phủ, là một phần thuộc Nợ công hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay.