Lịch sử Hoa Kỳ – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Hoa_K%E1%BB%B3
2019-04-17 00:32:43 176
Lịch sử Hoa Kỳ, như được giảng dạy tại các trường học và các đại học Mỹ, thông ... Một chính phủ quốc gia mạnh được thành lập với Washington là tổng thống ..... dân và tiểu bang có quyền bảo lưu (nhưng quyền này không có nói rõ là gì).